Home_FR
Home_EN

+32 3 877 85 65

infocps@skynet.be

Explosieveiligheid.
Veiligheid.
Milieu & Gezondheid.
Analysetechnieken & Automatisering.
Klanten.
Contact.

De ATEX richtlijn is van toepassing op alle plaatsen waar explosiegevaar kan heersen en is van kracht sinds 1 juli 2003. De richtlijn heeft een breed werkingsgebied en omvat naast gasexplosiegevaar ook stofexplosiegevaar.

 

CPS bvba heeft de nodige kennis en ervaring om u te ondersteunen op gebied van:

- ATEX 95 (richtlijn voor apparaten die gebruikt worden op plaatsen waar explosiegevaar kan heersen)

- Certificering

- ATEX 137 (richtlijn ter bescherming van personen tegen explosiegevaarlijke materialen of processen)

- Risicobeoordeling

- Basisdocumenten explosieveiligheidsdocument (EVD)

- Statische elektriciteit en bliksembeveiliging

- Inspecties van apparaten, systemen en installaties

- Praktische oplossingen

- Opleiding / training

 

 

 

ATEX 95

De Europese ATEX 95 (94/4/EG) richtlijn is van toepassing op fabrikanten van beveiligingssystemen en apparaten die gebruikt worden op plaatsen waar explosiegevaar kan heersen. Dit betreft:

- Elektrische apparaten en systemen

- Niet-elektrische, mechanische en pneumatische systemen

- Beveiligingssystemen

 

De verplichtingen voor de fabrikant zijn:

- Bepalen van de groep (I of II)

- Bepalen van de apparatencategorie (1, 2 of 3)

- Opstellen van een risicobeoordeling

- Opstellen van een technisch dosier

- Opstellen van een gebruikershandleiding (manual)

- Certificering

- Opstellen van een verklaring van overeenkomst (declaration of conformity)

 

CPS bvba kan volgende diensten aanbieden:

- Opstellen van een risicobeoordeling

- Opstellen van een technisch dosier

- Opstellen van een gebruikershandleiding (manual)

- Certificering

- Opstellen van een verklaring van overeenkomst (declaration of conformity)

- Het opstellen van de wettelijke documenten aangaande ATEX 95

- Begeleiding aangaande ATEX 95

- Opleiding / training aangaande ATEX 95

 

Naar boven ▲

 

 

 

Certificering

U maakt elektrische en/of niet-elektrische producten voor de Europese markt die moeten gebruikt kunnen worden in een potentieel explosiegevaarlijke omgeving? Dan dienen uw producten conform ATEX 95 gecertificeerd te zijn.

Categorie 1 en M1 apparatuur moeten worden onderworpen aan een EG-type onderzoek uitgevoerd door een aangemelde instantie (Notified Body). Hetzelfde geldt voor elektrische apparatuur en verbrandingsmotoren van categorie 2 en M2. Voor niet-elektrische uitrusting van deze categorie, evenals voor die van categorie 3, is de fabrikant bevoegd om te beoordelen en te documenteren in overeenstemming met de eisen van de richtlijn. De certificaten van een aangemelde instantie worden erkend in de gehele Europese Gemeenschap.

 

CPS bvba kan volgende diensten aanbieden:

- Certificering van uw apparatuur of installatie “in naam en voor rekening van" ("in name and on behalf")

- Begeleiden van de certificering van uw apparatuur via een aangemelde instantie (Notified Body) volgens keuze van de klant

- Begeleiding van het technisch dossier en opstellen van de vereiste documenten

- Gepast advies en begeleiding

 

 

CPS bvba kan u ook begeleiden bij het certificeren van uw producten volgens volgende internationale richtlijnen:

- FM

- CSA

- GOST

- UL

- Andere op aanvraag

 

Naar boven ▲

 

 

 

ATEX 137

De Europese ATEX 137 (99/92/EG) richtlijn beschrijft de wijze waarop inventarisatie en risicobeperking van explosiegevaar moeten worden uitgevoerd. Uitbaters moeten in dat kader een beoordeling maken van de risico's omtrent explosiegevaar waaraan werknemers blootgesteld worden.

 

De verplichtingen voor de uitbater zijn:

- Risicobeoordeling van explosierisico’s

- Zonering van gevaarlijke gebieden

- Opstellen explosieveiligheidsdocument (EVD)

- Opleiding en instructie

- Periodieke inspecties

 

CPS bvba kan volgende diensten aanbieden:

- Het opstellen van een risicobeoordeling

- Opstellen van een zoneringsdosier en zoneringstekeningen

- Opstellen van een explosieveiligheidsdocument (EVD)

- Advies en oplossingen inzake praktische uitvoering van activiteiten in gebieden waar er mogelijk explosiegevaar aanwezig is

- Het opstellen van de wettelijke documenten aangaande ATEX 137

- Begeleiding aangaande ATEX 137

- Opleiding / training aangaande ATEX 137

 

Naar boven ▲

 

 

 

Risicobeoordeling

Een onderdeel van de ATEX 137 richtlijn is de risicobeoordeling. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de door de Europese ATEX Commissie voorgestelde RASE 2000 methodiek.

 

Dit gebeurt in volgende stappen:

- Beschrijving van systemen en installaties met hun bedoeld gebruik

- Van toepassing zijnde soorten ontstekingsbronnen

- Bepaling van de plaatsen waar explosiegevaar aanwezig is via een risicobeoordeling

- Indeling in risicocategorieën van de gevaren aan de hand van de kans van optreding en de ernst van de gevolgen

- Opstelling risicomatrix

 

Na risicobeoordeling (RASE 2000) wordt er een rapport met de resultaten en bevindingen opgesteld. Tevens worden de restrisico’s weergegeven en worden mogelijke oplossingen bij problemen in verband met de ATEX conformiteit aangeduid via “best and second solutions”. Dit omvat het aanduiden van mogelijke praktische (technische) oplossingen teneinde een concreet actieplan in de tijd te kunnen opmaken.

 

CPS bvba kan volgende diensten aanbieden:

- Risicobeoordeling en rapportering volgens RASE 2000

- Gepast advies

- Begeleiding aangaande RASE 2000

- Opstellen van een management rapport met de nodige aanbevelingen (best and second solutions)

 

Naar boven ▲

 

 

 

Basisdocumenten explosieveiligheidsdocument (EVD)

Het EVD geeft een overzicht van de resultaten van de risicobeoordeling en de daaruit voortvloeiende technische en organistorische voorzorgsmaatregelen voor een installatie en de werkomgeving ervan.

Het opstellen van een EVD vereist onder meer volgende basisdocumenten:

- Voorzorgsmaatregelen

- Constructieve maatregelen

- Maatregelen vanuit de meet- en regeltechniek

- Schriftelijke bedrijfsinstructies

- Eisen aan de keuze van de arbeidsmiddelen

- Gebruiksaanwijzingen voor arbeidsmiddelen

- Beschrijving persoonlijke beschermingsuitrusting

- Kwalificatiebewijzen

- Documentatie van de scholingen

- Beschrijving van het werkvergunningensysteem

- Beschrijving van onderhouds-, onderzoeks-, en controle-intervallen

- Documentatie van de markeringen van de explosiegevaarlijke plaatsen

- Controle van de doeltreffendheid

 

CPS bvba kan u begeleiden en het gepaste advies geven bij het aanpassen van bestaande of opstellen van nieuwe documenten, procedures en praktische oplossingen.

 

Naar boven ▲

 

 

 

Statische elektriciteit en bliksembeveiliging

Statische elektriciteit en blikseminslag dienen mede in rekening gebracht te worden als mogelijke ontstekingsbronnen op plaatsen waar gas- of stofexplosiegevaar kan heersen. Hiervoor dient men de nodige beschermende maatregelen te treffen.

 

CPS bvba kan volgende diensten aanbieden:

- Probleemanalyse

- Risicobeoordeling

- Gepast advies

 

Naar boven ▲

 

 

 

Inspecties van apparaten, systemen en installaties

Om u nog beter van dienst te kunnen zijn kan CPS bvba op uw site / bedrijf inspecties uitvoeren van apparaten, systemen en / of installaties.

Na inspectie wordt er een inspectierapport (ATEX conformiteit) met de resultaten en bevindingen opgesteld. Het inspectierapport houdt in de basis al rekening met mogelijke oplossingen bij problemen in verband met de ATEX conformiteit.

Tevens kan, indien gewenst, een in detail uitgewerkt “oplossingen en actierapport” opgesteld worden.

 

Naar boven ▲

 

 

 

Praktische oplossingen

CPS bvba biedt u ook praktische oplossingen voor uw apparaten, systemen en installaties:

- Het bouwen van prototypes inclusief technisch constructiedossier

- Levering van producten en systemen

- Samenbouwen van complete systemen en installaties inclusief technisch constructiedossier

- Aanpassingen aan apparaten, systemen en installaties inclusief technisch constructiedossier

- Installatie van en aanpassingen aan apparaten, systemen en installaties op uw site, inclusief opstart en technisch constructiedossier

 

Naar boven ▲

 

 

 

Opleiding / training

Wij verzorgen praktijkgerichte opleidingen en trainingen van uw werknemers en dit in functie van hun taken en/of opleidingsniveau. Hierbij wordt inzicht verschaft in de diverse aspecten die een rol spelen bij het implementeren van de ATEX richtlijnen en de praktische toepassing ervan op uw bedrijf. Wij verzorgen deze opleidingen / trainingen zowel in uw bedrijf als extern.

 

Naar boven ▲

 

© Copyright CPS bvba - 2010