Home_FR
Home_EN

+32 3 877 85 65

infocps@skynet.be

Explosieveiligheid.
Veiligheid.
Milieu & Gezondheid.
Analysetechnieken & Automatisering.
Klanten.
Contact.

CPS bvba heeft de nodige kennis en ervaring om u te ondersteunen op gebied van:

- Risicobeoordeling

- Seveso-richtlijn

- CE-markering

- Inspecties, metingen, validatie en rapportering

 

 

 

Risicobeoordeling

Doel van de risicobeoordeling is de werkgever in staat te stellen maatregelen te nemen om de veiligheid en gezondheid van werknemers te beschermen.

 

Enkele methoden voor het opstellen van een risicobeoordeling zijn:

- PHA (Process Hazard Analysis)

- RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie)

- REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and registration of CHemical substances)

- PLANOP (Progressive Loss of containment ANalysis Optimizing Protection)

- HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)

 

De wetgeving betreffende welzijn op het werk verplicht elk bedrijf een beleid te voeren volgens het Dynamisch Risico Beheersings Systeem (DRBS). De risicobeoordeling, het globaal preventieplan en het jaaractieplan vormen de concretisering van dit systeem.

 

CPS bvba kan volgende diensten aanbieden:

- Risicobeoordeling en rapportering volgens bovenstaande methodes

- Gepast advies

- Begeleiding aangaande bovenstaande methodes

- Opstellen van een management rapport met de nodige aanbevelingen (best and second solutions)

 

Naar boven ▲

 

 

 

Seveso-richtlijn

De Seveso-richtlijn stelt de drempel vast van de hoeveelheden gevaarlijke stoffen waarboven een bedrijf onderworpen is aan de voorschriften inzake de preventie van zware ongevallen en de beperking van de gevolgen daarvan voor mens en milieu. De Seveso-richtlijn richt zich op het beheersen van de risico’s op en de gevaren van zware ongevallen door gevaarlijke stoffen. Dat gebeurt enerzijds door de kans dat dergelijke ongevallen plaats vinden te verkleinen en anderzijds door de gevolgen van een eventueel ongeval te beperken.

 

CPS bvba kan volgende diensten aanbieden:

- Risicobeoordeling en rapportering

- Rapportering aangaande het beoordelen van de technische maatregelen ter beheersing van de procesrisico’s

- Rapportering aangaande de beoordeling van het veiligheidsbeheerssysteem (Metatechnisch Evaluatie Systeem (MES))

- Gepast advies en begeleiding

 

Naar boven ▲

 

 

 

CE-markering

CE-markering is een merkteken dat ondernemers dienen aan te brengen op producten die vallen onder de zogenaamde Nieuwe Aanpak Richtlijnen (CE New Approach). Met het teken geeft de fabrikant of de importeur aan dat het product voldoet aan de wettelijke vereisten op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu van de betreffende richtlijn(en).

 

Een richtlijn omschrijft aan welke eisen de producten moeten voldoen (de essentiële vereisten). Voorbeelden van deze richtlijnen zijn:

- Richtlijn productaansprakelijkheid 85/374/EEG

- Machinerichtlijn 2006/42/EG

- Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG

- EMC richtlijn 2004/108/EG / Elektromagnetische Compatibiliteit

- ATEX richtlijnen / explosiegevaar 94/4/EG; 99/92/EG

- PED richtlijn 97/23/EG / Pressure Equipment Directive (drukapparatuur en drukvaten)

- Richtlijn drukvaten van eenvoudige vorm 87/404/EEG; 90/488/EEG; 93/68/EEG

- Medische hulpmiddelen richtlijn 93/42/EEG

- IVD richtlijn 98/79/EG / In Vitro Diagnostica

- Actief implanteerbare medische hulpmiddelen richtlijn 2007/47/EG

- Persoonlijke beschermingsmiddelen richtlijn 89/686/EEG; 93/68/EEG; 93/95/EEG

- Geluidsemissie richtlijn 200/14/EG

- Meetinstrumentenrichtlijn 2004/22/EG

- Richtlijn levensmiddelenhygiëne 93/43/EEG

 

CPS bvba kan volgende diensten aanbieden:

- Opstellen van een technisch constructiedossier

- Uitvoeren van een normenbeoordeling

- Risicobeoordeling en rapportering

- Begeleiding en/of opstellen van procedures

- Begeleiding van uit te voeren testen (EMC testen, ...)

- Begeleiding en/of opstellen van de gebruikershandleiding in de oorspronkelijke taal van de fabrikant

- Begeleiding en/of opstellen van de gebruikershandleiding in een van de officiële talen van het land waarin wordt geleverd

- Certificering en registratie

- Begeleiding en/of opstellen van een verklaring van overeenstemming (declaration of conformity)

 

Naar boven ▲

 

 

 

Inspecties, metingen, validatie en rapportering

Daar waar personen kunnen blootgesteld worden aan chemische, kankerverwekkende, mutagene, fysische en biologische agentia dienen uw apparaten, systemen en installaties steeds in optimale conditie te verkeren teneinde het risico op eventuele gezondheidsschade te voorkomen.

In productieprocessen en werkomgevingen dient contaminatie / besmetting ten alle tijde te worden vermeden. Indien, ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen er toch een contaminatie / besmetting werd vastgesteld dient men de bron(nen) ervan op te sporen.

Inspecties, metingen, validatie en rapportering zijn onontbeerlijk om deze doelstellingen te kunnen bereiken.

 

CPS bvba kan u volgende diensten aanbieden:

- Inspectie en analyse van uw apparaten, systemen en installaties

- Metingen, monitoring en validatie

- Opsporen van contaminatie / besmetting (bronnenonderzoek)

- Risicobeoordeling en rapportering

- Rapportering aangaande het beoordelen van de technische maatregelen ter beheersing van de procesrisico’s

- Opstellen van een management rapport met de nodige aanbevelingen (best and second solutions)

- Opstellen van procedures en beheersplannen

- Gepast advies betreffende chemische, kankerverwekkende en mutagene, fysische en biologische agentia

- Gepast advies betreffende contaminatie / besmetting

 

CPS bvba voert volgende metingen en validaties uit:

- Lucht (partikeltelling, staalname, sedimentatieplaten, controle van de integriteit van HEPA en ULPA filters)

- Medische gassen

- Water (dip slides)

- Oppervlakken (contact slides)

- Werkruimten (fysische parameters: O2, pH, T, P, ...)

 

Naar boven ▲

© Copyright CPS bvba - 2010