Home_FR
Home_EN

+32 3 877 85 65

infocps@skynet.be

Explosieveiligheid.
Veiligheid.
Milieu & Gezondheid.
Analysetechnieken & Automatisering.
Klanten.
Contact.

CPS bvba heeft de nodige kennis en ervaring om u te ondersteunen op gebied van:

- CE-markering

- Certificering

- Risicobeoordeling

- Inspecties van apparaten, systemen en installaties

- Praktische oplossingen

- Opleiding / training

 

 

CE-markering

CE-markering is een merkteken dat ondernemers dienen aan te brengen op producten die vallen onder de zogenaamde Nieuwe Aanpak Richtlijnen (CE New Approach). Met het CE-teken geeft de fabrikant of de importeur aan dat het product voldoet aan de wettelijke vereisten op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu van de betreffende richtlijn(en).

 

Een richtlijn omschrijft aan welke eisen de producten moeten voldoen (de essentiële vereisten). Voorbeelden van deze richtlijnen zijn:

- Richtlijn productaansprakelijkheid 85/374/EEG

- Machinerichtlijn 2006/42/EG

- Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG

- EMC richtlijn 2004/108/EG / Elektromagnetische Compatibiliteit

- ATEX richtlijnen / explosiegevaar 94/4/EG; 99/92/EG

- PED richtlijn 97/23/EG / Pressure Equipment Directive (drukapparatuur en drukvaten)

- Richtlijn drukvaten van eenvoudige vorm 87/404/EEG; 90/488/EEG; 93/68/EEG

- Medische hulpmiddelen richtlijn 93/42/EEG

- IVD richtlijn 98/79/EG / In Vitro Diagnostica

- Actief implanteerbare medische hulpmiddelen richtlijn 2007/47/EG

- Persoonlijke beschermingsmiddelen richtlijn 89/686/EEG; 93/68/EEG; 93/95/EEG

- Geluidsemissie richtlijn 200/14/EG

- Meetinstrumentenrichtlijn 2004/22/EG

- Richtlijn levensmiddelenhygiëne 93/43/EEG

 

CPS bvba kan volgende diensten aanbieden:

- Opstellen van een technisch constructiedossier

- Uitvoeren van een normenbeoordeling

- Risicobeoordeling en rapportering

- Begeleiding en/of opstellen van procedures

- Begeleiding van uit te voeren testen (EMC testen, ...)

- Begeleiding en/of opstellen van de gebruikershandleiding in de oorspronkelijke taal van de fabrikant

- Begeleiding en/of opstellen van de gebruikershandleiding in een van de officiële talen van het land waarin wordt geleverd

- Certificering

- Begeleiding en/of opstellen van een verklaring van overeenstemming (declaration of conformity)

 

Naar boven ▲

 

 

 

Certificering

Het onderzoeken van de conformiteit met de regelgeving voor CE-markering is grotendeels autocertificering. Dit houdt in dat de fabrikant of importeur eventueel benodigde metingen en onderzoeken zelf uit moet voeren of ervoor mag kiezen deze metingen uit te besteden bij een instituut naar zijn keuze. In bepaalde gevallen is een EG-typegoedkeuring voorgeschreven en dient gebruikt gemaakt te worden van een door de overheid aangemelde instantie (Notified Body).

 

CPS bvba kan volgende diensten aanbieden:

- Certificering van uw apparatuur of installatie “in naam en voor rekening van" ("in name and on behalf")

- Begeleiden van de certificering van uw apparatuur via een aangemelde instantie (Notified Body) volgens keuze van de klant

- Begeleiding van het technisch dossier en opstellen van de vereiste documenten

- Gepast advies en begeleiding

 

Naar boven ▲

 

 

 

Risicobeoordeling

Doel van de risicobeoordeling is de werkgever in staat te stellen maatregelen te nemen om de veiligheid en gezondheid van werknemers te beschermen.

 

Enkele methoden voor het opstellen van een risicobeoordeling zijn:

- KINNEY & FINE

- JSA (Job Safety Analysis)

- PHA (Process Hazard Analysis)

- RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie)

- REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and registration of CHemical substances)

- HAZOP (HAZard and OPerability study) algemeen en/of “what if”, checklist

- FMEA (Failure Mode and Effects Analysis)

- LOPA (Layer Of Protection Analysis)

- PLANOP (Progressive Loss of containment ANalysis Optimizing Protection)

- SIL (Safety Integrity Level)

- PL (Performance Level)

 

CPS bvba kan volgende diensten aanbieden:

- Risicobeoordeling en rapportering volgens bovenstaande methodes

- Gepast advies

- Begeleiding aangaande bovenstaande methodes

- Opstellen van een management rapport met de nodige aanbevelingen (best and second solutions)

 

Naar boven ▲

 

 

 

Inspecties van apparaten, systemen en installaties op CE conformiteit

Om u nog beter van dienst te kunnen zijn kan CPS bvba op uw site / bedrijf inspecties uitvoeren van apparaten, systemen en/of installaties op CE conformiteit. Na inspectie wordt er een inspectierapport met de resultaten en bevindingen opgesteld.

Het inspectierapport houdt in de basis al rekening met mogelijke oplossingen bij problemen in verband met de CE conformiteit.

Tevens kan, indien gewenst, een in detail uitgewerkt “oplossingen en actierapport” opgesteld worden.

 

Naar boven ▲

 

 

 

Praktische oplossingen

CPS bvba biedt u ook praktische oplossingen voor uw apparaten, systemen en installaties:

- Het bouwen van prototypes inclusief technisch constructiedossier

- Samenbouwen van complete systemen en installaties inclusief technisch constructiedossier

- Aanpassingen aan apparaten, systemen en installaties inclusief technisch constructiedossier

- Installatie van en aanpassingen aan apparaten, systemen en installaties op uw site, inclusief opstart en technisch constructiedossier

 

Naar boven ▲

 

 

 

Opleiding / training

Wij verzorgen praktijkgerichte opleidingen en trainingen van uw werknemers en dit in functie van hun taken en/of opleidingsniveau. Hierbij wordt inzicht verschaft in de diverse aspecten die een rol spelen bij het implementeren van de CE richtlijnen en de praktische toepassing ervan op uw bedrijf. Wij verzorgen deze opleidingen / trainingen zowel in uwbedrijf als extern.

 

Naar boven ▲

© Copyright CPS bvba - 2010